Privacy Statement Art of Happiness

Privacy Statement Art of Happiness

Versie: 12-05-2018

Art of Happiness hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van deelnemers aan onze workshops en aktiviteiten. Wij doen er alles aan om de privacy van deelnemers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Art of Happiness houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
– Het verwerken van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van de rechten van deelnemers omtrent de persoonsgegevens, deelnemers hierop kunnen wijzen en rechten van deelnemers zullen respecteren.

Als Art of Happiness zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van deelnemers nodig hebben voor het kunnen leveren van onze diensten. Indien deelnemers na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons op wilt nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Art of Happiness
Entingheweg 9
7991 CB Dwingeloo
E: info@artofhappiness.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Voor onze bedrijfsvoering kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
1. Voornaam
2. Achternaam
3. E-mailadres
4. Adres, woonplaats
5. Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens worden door Art of Happiness verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden.
– Om te kunnen deelnemen aan onze cursussen, workshops en activiteiten (1 t/m 5)
– Voor onze administratieve en financiële bedrijfsvoering (1 t/m 5)
– Voor facturering (1,2,3)
– In het geval betalingsverplichtingen niet nagekomen zijn (1 t/m 5)
– Om je te kunnen informeren, bijvoorbeeld als een les onverwacht uitvalt (1,2,3,5)
– Om telefonisch of per email contact met je te kunnen hebben. Bijvoorbeeld als je vragen hebt of als je door wilt geven dat je verhinderd bent voor een les en wij je bericht willen beantwoorden (1,2,3,5)
– Voor het per email versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen over cursussen, workshops en activiteiten, om je bijvoorbeeld op de hoogte te brengen van de start van het nieuwe cursusseizoen en van leuke workshops of activiteiten (maximaal 6-8 keer per jaar) (1,3)
– Om contact te kunnen houden met contactpersonen van bedrijven of groepen die hebben aangegeven interesse te hebben in ons aanbod of al van ons aanbod gebruik maken (1,2,3,5).
– Om contactpersonen van bedrijven te informeren bijvoorbeeld over nieuw aanbod of nieuwe ontwikkelingen (1,2,3,4)
– Voor diensten die we leveren op locatie, bijvoorbeeld bij workshops op locatie of bij privé yogalessen (4).

VERSTREKKING AAN DERDEN

We streven ernaar het aantal verwerkers van jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken en alleen met verwerkers in zee te gaan die zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en de veiligheid van je gegevens kunnen waarborgen. We verstrekken alleen je gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internet omgeving en onze zakelijke emailaccounts;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie en online roostersysteem;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het zonodig zorgdragen voor het voldoen aan de betalingsovereenkomst (nb: alleen bij het niet nakomen van de betalingsverplichting en na herhaaldelijke betalingsherinneringen, maken we van deze 3e partij gebruik en pas op dat moment verstrekken we de gegevens van degene die niet aan de betalingsverplichting voldaan heeft).

Wij hebben onze verwerkers benaderd om een verwerkingsovereenkomst met ons af te sluiten en geïnformeerd naar de veiligheid van hun systemen. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de gegevens die je verstrekt hebt niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Personen die namens Art of Happiness van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze kunnen herstellen bij technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Medewerkers zijn op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met de verwerkers van onze persoonsgegevens.
– We hebben een veiligheidscheck uit laten voeren waarin de veiligheid van onze website en emailaccounts is gecheckt. Alle geadviseerde veiligheidsaanpassingen die mogelijk waren hebben we doorgevoerd.
– In verband met de complexiteit rondom de bescherming van de privacy en veiligheid van gezondheidsgegevens hebben we ervoor gekozen geen gebruik meer te maken van persoonlijke gezondheidsformulieren. Oude gezondheidsformulieren zijn inmiddels vernietigd. Het blijft wel heel belangrijk om de yogadocente mondeling te informeren over je gezondheid, eventuele blessures, operaties en zwangerschap, zodat zij je tips kan geven waar je op moet letten tijdens de yogalessen. Omdat we jouw gezondheidsgegevens niet meer als persoonsgegevens verwerken is het extra belangrijk jezelf goed in acht te nemen tijdens de lessen en niet over je grenzen te gaan. Vraag ons zo vaak als je wilt om adviezen of tips bij het doen van de lessen. Liever te vaak, dan te weinig. Je draagt daar zelf verantwoordelijkheid voor.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Sta je bij ons ingeschreven voor een cursus, workshop of andere aktiviteit, dan is het volgende belangrijk om te weten: De gegevens die wij van je verwerken, proberen we tot een minimum te beperken en zijn noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Zonder deze persoonsgegevens kun je geen gebruik maken van ons aanbod. Mocht je tijdens een lopende cursus aan ons vragen je gegevens te verwijderen, dan vindt geen restitutie plaats van het lesgeld. Gegevens worden pas verwijderd als er voldaan is aan de betalingsverplichtingen.

Zolang we een betaalovereenkomst met jou of met contactpersonen van bedrijven hebben en je gebruik maakt van ons aanbod, hebben we het recht je te informeren over het aanbod waar je gebruik van maakt.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Mocht Art of Happiness besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit statement. Onze meest actuele Privacy Statement is altijd terug te vinden op onze website www.artofhappiness.nl. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Statement terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

WAAR KUNT JE TERECHT MET EVENTUELE KLACHTEN EN VRAGEN?

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacybeleid van Art of Happiness? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar info@artofhappiness.nl.

Ook als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je een email sturen naar info@artofhappiness.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.